บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และถือเป็นอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจข้อหนึ่งคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ที่ทุกบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ล้วนยึดมั่นปฏิบัติ สืบต่อกันมานาน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

วิศวกรผลิต

วันที่ลงประกาศ: 10 เดือน 3 สัปดาห์ 4 วัน 1 ชั่วโมง 42 นาที 14 วินาที (2016-11-04 14:49:06)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. การวางเป้าหมายและแผนงานประจำปี เช่น วางแผนการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี หรือการแก้ไขปรับปรุงที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
2. ติดตาม และปรับปรุง แก้ไข การผลิตประจำเดือน ไตรมาสให้ผลผลิตได้คุณภาพ มาตรฐาน และเป้าหมายของส่วนผลิต
3. ติดตาม และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการผลิต
4. รับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของส่วนผลิตจากคุณภาพที่ต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติ ให้มีการควบคุมโดยพนักงาน พร้อมทั้งช่วยการทดลองเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
5. ช่วยวางแผนและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
6. วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตทางสถิติเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมกับช่วยงาน Problem solving ให้กับ ผจผ. และ ผจส.
7. ศึกษาข้อมูลในเชิงลึก ของ Intrinsic Technology เช่น Material science ของขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตแล้วนำไปถ่ายทอดเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจ
8. รับผิดชอบ เฝ้าติดตาม วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทาง/วิธีการแก้ไขงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทั้งภายในและภายนอกโรงงาน (ISO 14001/มอก. 18000)
9. บริหารงานและดูแลระบบข้อมูลตามแนวทาง TPM ของบริษัทฯ รวมถึงให้ความรู้และคำแนะนำการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทำ TPM เช่น Why-Why Analysis, Stat, QC story etc. ให้แก่พนักงาน เพื่อทำให้การนำเอาระบบ TPM มาใช้ประสบผลสำเร็จ
10. ควบคุม ดูแล การพัฒนาทางด้าน Production & Product Development ที่ได้รับมอบหมายเป็นลักษณะโครงการ
11. ส่งเสริม และสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และการทำงานที่เป็นทีมอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย
2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ในสาขา
- วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับตำแหน่งวิศวกรผลิต
- วิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับตำแหน่งวิศวกรซ่อมไฟฟ้า
- วิศวกรรมโยธา สำหรับตำแหน่งวิศวกรส่งเสริมคุณภาพ
3. เกรดเฉลี่ยป. ตรี 2.7 ขึ้นไป
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5. มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
6. คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 5 คน
เพศ: ชาย
ประสบการณ์การทำงาน: 1 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

ติดต่อ email: Janthima@scg.co.th
The Siam Cement PLC 1 Siam Cement Rd., เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร: 02-5861938
แฟกซ์: 02-5863549
อีเมล์: Janthima@scg.co.th
เว็บไซต์: www.scg.co.th/

แผนที่: