Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

ผู้จัดการแผนกบุคคล@โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 4 สัปดาห์ 1 วัน 13 ชั่วโมง 15 นาที 55 วินาที (2017-11-15 14:38:45)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ถ่ายทอดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัท ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานภายในสาขา
2. กำกับ ควบคุม ดูแลการให้บริการแก่พนักงานตามมาตรฐานงาน ESC
3. ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
4. ดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันภายในสาขา
5. วิเคราะห์และบริหารงานด้านอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในสาขา 6. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลแก่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ 7. วิเคราะห์สาเหตุการลาออกของพนักงานพร้อมหาแนวทางการป้องกัน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน (Employee Turn Over) 8. ตรวจเช็คและกำกับดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 9. กำกับดูแล และดำเนินการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารภายในบริษัทโดยทั่วถึง 10. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ และสามารถทำงานทดแทนกันได้ในรูปแบบ One stop service 11.กำกับ ดูแล ตรวจสอบ รวมไปถึงการจัดทำเอกสารและรายงานด้านบุคคลให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ มีวุฒิภาวะสูง
- ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- มีทัศนคติในการให้บริการที่ดี
- มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K. อัมพวรรณ
M: 092-2615493
E: CRCRecruitmentEastern@Central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: