Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่@เซ็นทรัล พระราม 2

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 3 สัปดาห์ 5 วัน 8 ชั่วโมง 6 นาที 17 วินาที (2017-11-15 13:45:14)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมี
ความสวยงาม
2.วางแผนและควบคุมงานการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลา
ที่กำหนด
3.ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
4.วางแผนและจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้อยู่ในงบประมาณ
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นที่

คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้และทักษาด้านงานซ่อมแซม - บำรุงรักษาอาคารสถานที่

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 3 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K. กิตตินันท์
M: 081-932-3446
E: arkittinan@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: