1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกบุคคล@โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

Central Department Store Group

1. ถ่ายทอดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัท ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานภายในสาขา 2. กำกับ ควบคุม ดูแลการให้บริการแก่พนักงานตามมาตรฐานงาน ESC ...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกบุคคล@โรบินสัน สุรินทร์

Central Department Store Group

• บริหารบุคลากรให้มีความพร้อม, คุณสมบัติเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ - จัดหาอัตรากำลังทดแทนให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด, ได้ทันเวลาตามงบประมาณที่ตั้งไว้ - ...

2
ไม่ระบุ

HR Relations Officer (Employee Relations)

Bangkok Flight Services (BFS)

Responsibilities: • Provide HR service and advise for related HR document & process such as employee personal data, leave application, OT, shift chan ...

ตามโครงสร้างของ

ฝ่ายบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ (ESC)

Central Department Store Group

1. รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2. ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สว ...

2
ตามโครงสร้างของ

Recruitment Officer@Central Silom Tower | Central Rama 2, 3

Central Department Store Group

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน/หัวหน้างาน 2. ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้กับต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกตามขั้นตอน ...

3
ไม่ระบุ

Executive Recruitment

Central Department Store Group

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน หัวหน้างาน - Manager 2. สัมภาษณ์ผู้สมัคร ต่อรองเงินเดือน จัดทำสัญญาจ้าง 3. จัดทำรายงาน Manpower ...

3
ไม่ระบุ

Training @Central Pinklao

Central Department Store Group

1. พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏับัติการ 2. จัดการอบรมให้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวั ...