1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
20
ไม่ระบุ

พนักงานรับ-ส่งอากาศยาน (Marshaller)

Bangkok Flight Services (BFS)

เจ้าหน้าที่ รับ – ส่งอากาศยาน สื่อสารกับนักบินได้ และให้การบริการต่าง เช่น Engine Oil Servicing, Hydraulic Servicing, Head Set Communication