1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
1
ไม่ระบุ

เลขานุการ@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• จัดทำรายงานรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท • จัดเก็บเอกสารสำคัญจากหน่วยงานอื่น

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เลขานุการผู้บริหาร@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1.รับผิดชอบงานเลขานุการ ดูแลตารางนัดหมายและจดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชา 2.ควบคุม ดูแล การรวบรวมและจัดทำเอกสาร เพื่อให้การดำเนินง ...

1
ไม่ระบุ

เลขานุการสาขา@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1. จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาขาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 2. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริ ...

4
ตามโครงสร้างของ

Executive Secretary to CEO @Chidlom Tower

Central Department Store Group

- Handle secretarial jobs / other tasks as assigned - Prepare presentation for meetings / prepare meeting room and facilities / take notes in intern ...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Executive Secretary @Zen | Chidlom Tower

Central Department Store Group

- Handle secretarial jobs / other tasks as assigned - Prepare presentation for meetings / prepare meeting room and facilities / take notes in intern ...