ข้อมูลบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจระดับแนวหน้าของไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ผนวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
มากว่า 30 ปี

444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-6209000
www.mbk-center.co.th/

แผนที่ Google Map:

ตำแหน่งงาน 6 ตำแหน่ง

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

มีหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการต้อนรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายใน MBK Center - เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน - ดูแลการเรียกเก็บรายได้โดยออกใบแจ้งหนี้ - ติดตามท...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- ดูแลการรับชำระเงินบมจ.เอ็ม บี เคและบริษัทในเครือ,สรุปการรับเงินประจำวันเสนอผู้บริหาร - สรุปงบกระแสเงินเข้า/กระแสเงินออก - เปิดบัญชีบมจ.เอ็ม...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ - จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ - ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - ปฏิบัติงานต...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ - ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ ให้ครอบคล...

2
ไม่ระบุ

ช่างเทคนิค

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้เช่าพื้นที่ เช่น สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ หลอดไฟ โคมไฟ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ...